Ref A: 6db33b462bea40b29dea61dc12065833 Ref B: 6FE8190F486F022710932F73BA91B2FF Ref C: Fri Sep 04 00:51:27 2015 PST